91502318_918082845309036_8156762126308868096_o.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญดา ศรีอ่อน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

92132887_918085641975423_5865349451295490048_o.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

69582972_752979685152687_3881877766672482304_o.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชวณัฐ อยู่สวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลอันดับที่3 เหรียญทองแดง การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

อ่านต่อ

65618997_706852716432051_862464063358107648_o.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา

อ่านต่อ