fbpx

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มีความพร้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนการสอน:

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าเป็นการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนและการบริหารงานในโรงเรียน เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีหลักการมากมายซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจตนารมณ์ของรัฐบาลในการปฏิรูปครั้งนั้น คือ เพื่อสร้างและเตรียมนักเรียนไทยให้พร้อมยุคการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเราเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้นักเรียนของเราสามารถเรียนรู้และหาความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเอง และรู้จักการสร้างโครงงานหรือผลิตงานต่างๆออกมาด้วยความสามารถของตนเอง

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เราเชื่อว่าการสอนวิทยาศาสตร์สร้างความสามารถให้กับนักเรียนในการเข้าถึงคลังความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับวิธีและเหตุผลที่สิ่งต่างๆทำงานในอย่างที่เป็น ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรา นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ไปทำความเข้าใจกับแนวคิดใหม่ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และทำตามสิ่งใหม่ที่สนใจ

ศูนย์สื่อการเรียนรู้

เนื่องจากเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ต้องมีพัฒนาการทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น ห้องศูนย์สื่อการเรียนก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

ห้องสมุด

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ห้องสมุดของเราอิงตามหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนของโรงเรียน ห้องสมุดของเรารองรับนักเรียนด้วยการให้วัสดุที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านโดยสอนให้นักเรียนของเราอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าโดยตนเองและเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามระหว่างการอ่าน

สระว่ายน้ำ

เนื่องจากที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด การว่ายน้ำเป็นกีฬาที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับนักเรียน จึงทำให้เรามีแผนสร้างสระว่ายน้ำที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดในทุกแห่ง การว่ายน้ำจะช่วยให้นักเรียนสร้างความมั่นใจ เรียนรู้กิจกรรมที่สนุกสนานไม่ว่าเป็นการเล่นหรือเป็นกีฬา เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในน้ำ นอกจากนี้ การว่ายน้ำยังส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

สนามฟุตบอล

ที่โรงเรียนแย้มสอาดทุกแห่ง เรามีสนามฟุตบอลให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ การเล่นฟุตบอลช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคล่องตัว ความเร็ว และความแข็งแรง นอกจากนี้ยังสอนนักเรียนให้รุ้จักการทำงานเป็นทีม 

โรงยิม

นักเรียนที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจะได้เรียนบางวิชาที่โรงยิม เรียนรู้ทักษะทางร่างกาย จัดรูปแบบร่างกายเพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว วิชาที่สอนที่โรงยิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โรงอาหาร

โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ โต๊ะ เก้าอี้ แข็งแรงจัดเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศที่ดี ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาล ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ด้านระบบดูแลความปลอดภัย

เพราะความเป็นระบบระเบียบและความปลอดภัย คือมาตรฐานที่โรงเรียนได้ใส่ใจอย่างเคร่งครัด จึงจัดวางอาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน มีทางเดินเชื่อมต่ออาคารอย่างปลอดภัย ประตูทางเข้าระบบไฟฟ้า ติดตั้งออดเตือนภัย ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อสอดส่องและดูแลรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้บัตรรับนักเรียนระบบคีย์การ์ด เพื่อให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนทุกคน

การบริการ


อาหารกลางวัน

โรงเรียนของเรามีบริการอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ตัวอย่างเมนูอาหาร

บริการรถโรงเรียน

เราให้บริการรถโรงเรียนที่ปลอดภัยไปและกลับจากโรงเรียน รถโรงเรียนแต่ละแห่งมีครูคอยดูแลนักเรียน รถโรงเรียนทุกคันของเรามีเข็มขัดนิรภัย ซึ่งผู้ปกครองสามารถไว้วางใจในความปลอดภัย คนขับรถของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีเด็กติดอยู่ในรถ

ตรวจสุขภาพประจำปี

นักเรียนของเราจะได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์และพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุกคน ผู้ให้บริการประกันภัยของเราคือสยามซิตี้ประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่การบาดเจ็บขั้นพื้นฐานจนถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน