fbpx

การเรียนผ่านการเล่น (PLAY-BASED LEARNING)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งกรอบการเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยกำหนดให้การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นบริบทหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ เด็กๆจะมีความเข้าใจในโลกของพวกเขาผ่านการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น การสังเกต สิ่งต่างๆรอบตัว และการนำเสนอผลงานของตน การเรียนรู้ผ่านการเล่นจะทำให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านทักษะการรู้หนังสือ ทักษะการคิดคำนวณ ในขณะเดียวกันนักเรียนยังได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะทางสังคมและทักษะทางด้านอารมณ์-จิตใจอีกด้วย

4 วิธี สำหรับการเรียนผ่านการเล่นที่นำมาผสมผสานในการเรียนรู้ของระดับปฐมวัยมีดังนี้

การมีส่วนร่วม | ENGAGE


• ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการเปิดประสบการณ์ที่สำคัญ
• ตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์ที่เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
• กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่กำลังเรียนรู้

การพัฒนาตนเอง | DEVELOP


• นักเรียนจะได้สำรวจหัวข้อการเรียนรู้ของตนเองได้ลึกยิ่งขึ้น
• นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
• ยกระดับการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือของนักเรียน (เช่น การฟังและการพูด) โดยนักเรียนจะได้เล่นกับเพื่อนๆและมีการโต้ตอบกันระหว่างคุณครูและนักเรียน

การคิดสิ่งแปลกใหม่ | INNOVATE


• กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้
• นักเรียนได้ใช้พื้นฐานความรู้เดิมหรือทักษะการเรียนรู้ที่นักเรียนมีอยู่
• ให้นักเรียนได้ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่นักเรียนพบ

การสะท้อนกลับการเรียนรู้ | REFLECT


• ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ และมีการแสดงความคิดเห็น พูดคุย ไตร่ตรอง
• กระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
• นักเรียนได้อภิปราย และสามารถบอกได้ถึงสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนถัดไป

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน