fbpx

ประวัติความเป็นมา


    โรงเรียนแย้มสอาดแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในซอยลาดพร้าว 26 โดยคุณธำรงและ คุณประไพ แย้มสอาด เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้ขยายโรงเรียนสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขา คือ ปีพ.ศ. 2531 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว ในซอยวิภาวดี 20 ปี พ.ศ. 2545 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี และปี พ.ศ.2550 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขยายการรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามัญและหลักสูตรสองภาษา(English Programme) พร้อมกับพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ
    จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกว่า 35 ปี กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดมีจำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน ผลิตนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมากมาย หลายคนได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยชั้นนำ โรงเรียนแย้มสอาดทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นอกจากนี้โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าวและโรงเรียนแย้มสอาดรังสิตยังได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2555 นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 คน โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในระดับ ดีเยี่ยม นักเรียนโรงเรียนแย้มสอาดหัวหินมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุดในระดับจังหวัด
    ปี พ.ศ.2558 กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล สร้างการเรียนรู้ทางวิชาการ วัฒนธรรมและภาษาผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลก กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ให้การศึกษาแก่นักเรียนกว่า 260,000 คนทั่วโลก ปัจจุบันมีโรงเรียนตั้งอยู่ใน 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และประเทศไทย
    นอกเหนือจากโรงเรียนแย้มสอาดทั้ง 3 แห่งแล้ว เราภาคภูมิใจที่ได้เปิดโรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ในสังกัดกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เมื่อปี พ.ศ.2558 ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 78 เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา หลักสูตร ประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ
    ทีมงานผู้บริหาร ครู-อาจารย์ กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติ ตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนสามารถปรับตัว มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าได้ต่อไป

 


เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน