fbpx

การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์ (SOFT SKILLS DEVELOPMENT)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดมุ่งเน้นที่จะยกระดับความสามารถและทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ พฤติกรรมตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริง การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์จะไม่รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการแต่จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต ทักษะดังกล่าวหมายถึงความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ การคิดในเชิงบวก การบริหารจัดการเวลา การสร้างพลังจูงใจ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์ ในปัจจุบัน การระบุหรือกำหนดหลักเกณฑ์ของวิชาชีพไม่ใช่ทางเลือกที่จำเป็น เพราะนายจ้างในปัจจุบันจะเฟ้นหาหรือคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเกินกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในใบสมัคร แม้ว่าการศึกษาและประสบการณ์ จะมีส่วนเอื้อต่อการสมัครงาน แต่หากจะให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผู้สมัครจะต้องมีองค์ประกอบหรือส่วนผสมผสานของศักยภาพและทักษะทางอารมณ์อยู่ในตัวผู้สมัครงานด้วย

ในปีการศึกษา 2563 – 2564 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจะร่วมมือกับ Base Play- House ในการออกแบบโครงการค่ายวิสาหกิจและธุรกิจสำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โครงการดังกล่าวจะช่วยสานฝันและความคิดในเชิงธุรกิจให้กับนักเรียนและสร้างขบวนการความคิดผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมโดยการเล่นเกมส์ (Game - Based Workshop) ส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างความไว้วางใจและเข้าใจความหมายของการเป็นผู้นำ นักเรียนจะสามารถนำเสนอแนวความคิดเชิงธุรกิจ และรับฟังความเห็นจากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดมุ่งหวังที่จะใช้โครงการดังกล่าวในการส่งเสริมเครือข่ายการทำงานของนักเรียนกับบริษัทต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการสานความฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนต่อไปในอนาคต

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน