fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school
  • E N G A G E

  • D E V E L O P

  • I N N O V A T E

  • R E F L E C T

หลักสูตร
การรับสมัคร
ตรวจสอบผลการเรียน

PLAY-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

    การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

PROJECT-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

SOFT SKILLS DEVELOPMENT

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดมุ่งเน้นที่จะยกระดับความสามารถและทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ พฤติกรรมตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริง การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์จะไม่รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการแต่จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต ทักษะดังกล่าวหมายถึงความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ การคิดในเชิงบวก การบริหารจัดการเวลา การสร้างพลังจูงใจ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์

"Are carrots orange?"

A glimpse to our K3 IP students' Experiential Learning entitled "Are carrots orange? "

ข่าวสารและกิจกรรม


กิจกรรม English Talk
20 มิ.ย. 2562

กิจกรรม English Talk เพื่อให้นักเรียนได้สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับครูต่างชาติ เป็นกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม

สวดมนต์ประจำสัปดาห์
26 พ.ค. 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ก่อนเข้าเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและมีนักเรียนระดับประถมปลายฝึกความเป็นผู้นำ โดยสลับกันทำหน้าที่เป็นผู้นำสวดมนต์ในแต่ละสัปดาห์ 

อ่านเพิ่มเติม

วันเกียรติยศ
7 มิ.ย. 2562

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จัดงานวันเกียรติยศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน ยอดเยี่ยม คะแนนสูงสุดในรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 62

13 มิ.ย. 2562

พิธีไหว้ครูนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา นักเรียนได้นำดอกไม้ ธูปเทียนมาไหว้ และมอบให้ครู เพื่อเป็นการเคารพและแสดงถึงความกตัญญูต่อครูของตน

อ่านเพิ่มเติม

ได้รับการรับรองจาก
ที่อยู่ในเครือของเรา
Map