fbpx

การรับสมัคร


 • ติดต่อขอระเบียบการที่ฝ่ายธุรการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน
 • กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการรับสมัครทุกรายการ
 • ทำแบบทดสอบทุกระดับชั้น
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

   นักเรียน:

  • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด
  • บันทึกตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง 3 รูป (พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย)

  ผู้ปกครอง:

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ บิดา, มารดา/ พาสปอร์ต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา, ผู้ปกครอง หรือ สัญญาเช่าที่อยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายผู้ปกครอง /บิดา-มารดา และคนที่สามารถรับนักเรียนหลังเลิกเรียนได้ ขนาด 1.5 นิ้ว ( คนละ 1 รูป) (พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย)

   

 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  • ระดับชั้นเตรียมอนุบาลต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ระดับชั้นอนุบาล 1 ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่จะสมัคร
  • ระดับชั้นอนุบาลต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของโรงเรียน
  • ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ผ่านการทดสอบด้านวิชาการตามระเบียบการของโรงเรียน

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน