fbpx
  • E N G A G E

  • D E V E L O P

  • I N N O V A T E

  • R E F L E C T

หลักสูตร
การรับสมัคร

PLAY-BASED LEARNING


การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

PROJECT-BASED LEARNING


โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยึดมั่นในพันธกิจการเป็นโรงเรียนสองภาษา การพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง Project-Based Learning มีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

"นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด"

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ได้มากมาย ดังนั้น จุดมุ่งหมายของเราคือการกระตุ้นให้พวกเขามีความสุขที่ได้คิดอย่างอิสระ ได้หาคำตอบและเสนอความคิดด้วยตนเอง และได้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ โดยผ่านนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)ของโรงเรียน เช่น Play-Based Learning (ระดับอนุบาล), Project-Based Learning (ระดับประถม) และ Soft-Skills Development - Entrepreneurship Camp (ระดับมัธยม)
ขอขอบคุณวิดีโอจาก https://www.facebook.com/BASEPlayhouse

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง


กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวสาร กิจกรรม


SAR-2566

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report ...

TUITION FEE OF THE ACADEMIC YEAR 2024

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2567 Tuition Fee of The Academic Year 2024 ...

School Calendar

ปฏิทินการศึกษา 2567 School Calendar 2024 หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Note: ...

Handbook 2024

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2567 Handbook 2024  

SAR-2565

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report ...

Academic Year 2023 Schedule

กำหนดการปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ Academic Year 2023 Schedule for...

ข่าวสารเพิ่มเติม
ได้รับการรับรองจาก
ที่อยู่ในเครือของเรา
Map

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน