fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

การเรียนผ่านการเล่น (PLAY-BASED LEARNING)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งกรอบการเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยกำหนดให้การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นบริบทหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ เด็กๆจะมีความเข้าใจในโลกของพวกเขาผ่านการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น การสังเกต สิ่งต่างๆรอบตัว และการนำเสนอผลงานของตน การเรียนรู้ผ่านการเล่นจะทำให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านทักษะการรู้หนังสือ ทักษะการคิดคำนวณ ในขณะเดียวกันนักเรียนยังได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะทางสังคมและทักษะทางด้านอารมณ์-จิตใจอีกด้วย

4 วิธี สำหรับการเรียนผ่านการเล่นที่นำมาผสมผสานในการเรียนรู้ของระดับปฐมวัยมีดังนี้

การมีส่วนร่วม | ENGAGE


• ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการเปิดประสบการณ์ที่สำคัญ
• ตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์ที่เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
• กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่กำลังเรียนรู้

การพัฒนาตนเอง | DEVELOP


• นักเรียนจะได้สำรวจหัวข้อการเรียนรู้ของตนเองได้ลึกยิ่งขึ้น
• นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
• ยกระดับการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือของนักเรียน (เช่น การฟังและการพูด) โดยนักเรียนจะได้เล่นกับเพื่อนๆและมีการโต้ตอบกันระหว่างคุณครูและนักเรียน

การคิดสิ่งแปลกใหม่ | INNOVATE


• กระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้
• นักเรียนได้ใช้พื้นฐานความรู้เดิมหรือทักษะการเรียนรู้ที่นักเรียนมีอยู่
• ให้นักเรียนได้ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่นักเรียนพบ

การสะท้อนกลับการเรียนรู้ | REFLECT


• ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ และมีการแสดงความคิดเห็น พูดคุย ไตร่ตรอง
• กระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
• นักเรียนได้อภิปราย และสามารถบอกได้ถึงสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนถัดไป