fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยึดมั่นในพันธกิจการเป็นโรงเรียนสองภาษา การพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง Project-Based Learning มีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นวิธีการสอน ที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในโลกแห่งความเป็นจริงและมีส่วนร่วมในโครงงานที่สำคัญ การเรียนรู้ผ่านโครงงานจะทำให้นักเรียนและคุณครู ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในระยะยาว สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โดยการให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน นำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยังมุ่งมั่นในการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้โลกรอบๆตัว

องค์ประกอบที่จำเป็น7ประการสำหรับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ซึ่งเป็นหลักการของสถาบันการศึกษา Buck รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์ประกอบเหล่านี้เป็นบทสรุปจากงานวิจัยที่ครอบคลุมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย

การเริ่มต้นการเรียนรู้ | CHALLENGING PROBLEM


นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงาน โดยการตอบสนองต่อปัญหาและคำถามที่ท้าทาย

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม | SUSTAINED INQUIRY


นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาวิเคราะห์ทรัพยากรและข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง | AUTHENTICITY


นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงานโดยการเรียนรู้จากงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เป็นของจริง ซึ่งโครงงานจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ

ความคิดเห็นและทางเลือกของนักเรียน | STUDENT VOICE & CHOICE


นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงงานรวมถึงกระบวนการการทำงานและสิ่งที่นักเรียนได้ทำขึ้น

การสะท้อนกลับการเรียนรู้ | REFLECTION


นักเรียนและคุณครูสะท้อนกลับการเรียนรู้โดยการสอบถามและการทำกิจกรรมในแต่ละโครงงาน นักเรียนได้หารือเกี่ยวกับอุปสรรคและวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น

การวิพากษ์วิจารณ์และการแก้ไข | CRITIQUE & REVISION


นักเรียนได้มีการวางแผนการนําเสนอโครงงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ และคุณครูเพื่อนำไปปรับปรุงโครงงานของตน

การนำเสนอผลงาน | PUBLIC PRODUCT PRESENTATION


นักเรียนได้มีการนำเสนอโครงงานให้ทั้งผู้ชมที่อยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน (เพื่อน คุณครู ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก) ได้รับชม