fbpx

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยึดมั่นในพันธกิจการเป็นโรงเรียนสองภาษา การพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง Project-Based Learning มีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นวิธีการสอน ที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในโลกแห่งความเป็นจริงและมีส่วนร่วมในโครงงานที่สำคัญ การเรียนรู้ผ่านโครงงานจะทำให้นักเรียนและคุณครู ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในระยะยาว สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โดยการให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน นำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยังมุ่งมั่นในการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้โลกรอบๆตัว

องค์ประกอบที่จำเป็น7ประการสำหรับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ซึ่งเป็นหลักการของสถาบันการศึกษา Buck รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์ประกอบเหล่านี้เป็นบทสรุปจากงานวิจัยที่ครอบคลุมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย

การเริ่มต้นการเรียนรู้ | CHALLENGING PROBLEM


นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงาน โดยการตอบสนองต่อปัญหาและคำถามที่ท้าทาย

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม | SUSTAINED INQUIRY


นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาวิเคราะห์ทรัพยากรและข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง | AUTHENTICITY


นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงานโดยการเรียนรู้จากงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เป็นของจริง ซึ่งโครงงานจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ

ความคิดเห็นและทางเลือกของนักเรียน | STUDENT VOICE & CHOICE


นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงงานรวมถึงกระบวนการการทำงานและสิ่งที่นักเรียนได้ทำขึ้น

การสะท้อนกลับการเรียนรู้ | REFLECTION


นักเรียนและคุณครูสะท้อนกลับการเรียนรู้โดยการสอบถามและการทำกิจกรรมในแต่ละโครงงาน นักเรียนได้หารือเกี่ยวกับอุปสรรคและวิธีการที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น

การวิพากษ์วิจารณ์และการแก้ไข | CRITIQUE & REVISION


นักเรียนได้มีการวางแผนการนําเสนอโครงงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ และคุณครูเพื่อนำไปปรับปรุงโครงงานของตน

การนำเสนอผลงาน | PUBLIC PRODUCT PRESENTATION


นักเรียนได้มีการนำเสนอโครงงานให้ทั้งผู้ชมที่อยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน (เพื่อน คุณครู ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก) ได้รับชม

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน