86493591_2446169042312401_5452441946976944128_o.jpg

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ "The Heart of Giving" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตรฯ โดยทางโรงเรียนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

อ่านต่อ

86288929_2443572075905431_6523092640064339968_o.jpg

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวให้ความสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขอนามัยและสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและการออกกำลังกายเพื่อเด็กไทยดูดี4.0 จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมวินัย...ห่างไกลโรคอ้วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการโครงการมาตรวจเยี่ยมชมและนิเทศเพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนเครือข่ายทั้งใน กทม.และส่วนภูมิภาค รวม 36 โรงเรียน 

อ่านต่อ

86697740_2444628489133123_9161315166791401472_o.jpg

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนจำนงค์วิทยา

1.เด็กหญิง ปราณปรีญา วงเวียน ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

2.เด็กชายทักษพล บุญหาญ ป.6 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีจันทร์ ป.6 เด็กหญิงธัญวรัชย์กร ชูชาติ ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์ ของชำร่วยจากเศษกระดาษเหลือใช้

3.เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงสุวรรณ ป.6 เด็กหญิงอิสรีย์ สาริกะภูติ ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

4.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหลืองอรุณ ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางภาษาอังกฤษ

5.เด็กชายกวินภพ สื่อสวน ป.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากฮอส 6.เด็กชายสิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมากฮอส

อ่านต่อ

82279137_2415999968662642_7926710058593812480_o.jpg

 วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในงาน Surasak Expo 2020 : One Classroom One Career เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

68533626_2276225112640129_5765982642713395200_o.jpg

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายชื่อนักเรียนร่วมแข่งขัน ด.ช.ปัญกร. รามสูตร ด.ญ.ภูษณิศา. ใฝ่ใจภักดี ด.ญ.ชลธร. เลิศบรรลือชัย ครูที่ปรึกษา น.ส.สุรีรัตน์. คุ่นชมพู น.ส.จิรารัตน์ จอมป้อ

อ่านต่อ

เนื้อหาอื่นๆ...

  • 1
  • 2