fbpx
  • F O O T B A L L F I E L D

  • B A S K E T B A L L C O U R T

  • S W I M M I N G P O O L

  • E N G A G E

  • D E V E L O P

  • I N N O V A T E

  • R E F L E C T

หลักสูตร
การรับสมัคร

PLAY-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

PROJECT-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยึดมั่นในพันธกิจการเป็นโรงเรียนสองภาษา การพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง Project-Based Learning มีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

SOFT SKILLS DEVELOPMENT

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดมุ่งเน้นที่จะยกระดับความสามารถและทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ พฤติกรรมตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริง การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์จะไม่รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการแต่จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ

BYSH is pleased to officially introduce Mr. Henrico Hunter as our International Principal.

BYSH is pleased to officially introduce Mr. Henrico Hunter as our International Principal. Mr. Hunter has more than 15 years of teaching and administrative experience in South Africa and Europe.

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง


กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวสารและกิจกรรม


ได้รับการรับรองจาก
ที่อยู่ในเครือของเรา
Map

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน