fbpx
  • E N G A G E

  • D E V E L O P

  • I N N O V A T E

  • R E F L E C T

หลักสูตร
การรับสมัคร

PLAY-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

PROJECT-BASED LEARNING

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยึดมั่นในพันธกิจการเป็นโรงเรียนสองภาษา การพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง Project-Based Learning มีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

SOFT SKILLS DEVELOPMENT

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดมุ่งเน้นที่จะยกระดับความสามารถและทักษะทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ พฤติกรรมตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริง การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์จะไม่รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการแต่จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ช่วยฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน 1 ใน 4 ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีอยู่ในบทเรียนทุกวัน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง


กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ข่าวสารและกิจกรรม


ได้รับการรับรองจาก
ที่อยู่ในเครือของเรา
Map