fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

สารจากผู้อำนวยการ


“ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เราจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และปูพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และประสบความสำเร็จในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โลกน่าอยู่มากขึ้น”

นางสาวจิรารัตน์ จอมป้อ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

Mr. Wilfred Dabucol

ผู้อำนวยการฝ่ายต่างชาติ
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว