fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

เกี่ยวกับโรงเรียน


  • ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 รับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  • นางณัฐธยาน์ พฤกษากุลนันท์ เป็นผู้อำนวยการ
  • เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
  • เปิดสอนหลักสูตรสามัญและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)