เกี่ยวกับโรงเรียน


  • ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 รับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  • นางณัฐธยาน์ พฤกษากุลนันท์ เป็นผู้อำนวยการ
  • เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
  • เปิดสอนหลักสูตรสามัญและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)