fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

การรับสมัคร


 • ติดต่อขอระเบียบการที่ฝ่ายธุรการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน
 • กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการรับสมัครทุกรายการ
 • ทำแบบทดสอบทุกระดับชั้น
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา, นักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ บิดา, มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง 2 รูป (พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย)
  • รูปถ่ายผู้ปกครอง /บิดา-มารดาขนาด 1.5 นิ้ว ( คนละ 1 รูป) (พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย)
  • หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด

   

 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  • ระดับชั้นเตรียมอนุบาลต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ระดับชั้นอนุบาล 1 ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่จะสมัคร
  • ระดับชั้นอนุบาลต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของโรงเรียน
  • ระดับชั้นประถมศึกษาผ่านการทดสอบด้านวิชาการตามระเบียบการของโรงเรียน