fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

ประวัติความเป็นมา


โรงเรียนแย้มสอาดแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในซอยลาดพร้าว 26 โดยคุณธำรงและ คุณประไพ แย้มสอาด เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้ขยายโรงเรียนสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขา คือ ปีพ.ศ. 2531 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว ในซอยวิภาวดี 20 ปี พ.ศ. 2545 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี และปี พ.ศ.2550 ก่อตั้งโรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขยายการรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามัญและหลักสูตรสองภาษา(English Programme) พร้อมกับพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ
    จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกว่า 35 ปี กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดมีจำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน ผลิตนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมากมาย หลายคนได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยชั้นนำ โรงเรียนแย้มสอาดทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นอกจากนี้โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าวและโรงเรียนแย้มสอาดรังสิตยังได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2555 นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 คน โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในระดับ ดีเยี่ยม นักเรียนโรงเรียนแย้มสอาดหัวหินมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุดในระดับจังหวัด
    ปี พ.ศ.2558 กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล สร้างการเรียนรู้ทางวิชาการ วัฒนธรรมและภาษาผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลก กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ให้การศึกษาแก่นักเรียนกว่า 260,000 คนทั่วโลก ปัจจุบันมีโรงเรียนตั้งอยู่ใน 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และประเทศไทย
    นอกเหนือจากโรงเรียนแย้มสอาดทั้ง 3 แห่งแล้ว เราภาคภูมิใจที่ได้เปิดโรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ในสังกัดกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เมื่อปี พ.ศ.2558 ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 78 เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา หลักสูตร ประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ
    ทีมงานผู้บริหาร ครู-อาจารย์ กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดทุกคนทั้งคนไทยและต่างชาติ ตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนสามารถปรับตัว มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคต พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าได้ต่อไป