fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด มีความพร้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนการสอน:

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

เราเชื่อว่าการสอนวิทยาศาสตร์สร้างความสามารถให้กับนักเรียนในการเข้าถึงคลังความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับวิธีและเหตุผลที่สิ่งต่างๆทำงานในอย่างที่เป็น ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรา นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ไปทำความเข้าใจกับแนวคิดใหม่ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และทำตามสิ่งใหม่ที่สนใจ

ห้องคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนเห็นความสำคัญจึงจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอให้กับนักเรียน

ห้องศูนย์สื่อการเรียน

เนื่องจากเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ต้องมีพัฒนาการทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่น ห้องศูนย์สื่อการเรียนก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

สระว่ายน้ำ

เนื่องจากที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด การว่ายน้ำเป็นกีฬาที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับนักเรียน จึงทำให้เรามีแผนสร้างสระว่ายน้ำที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดในทุกแห่ง การว่ายน้ำจะช่วยให้นักเรียนสร้างความมั่นใจ เรียนรู้กิจกรรมที่สนุกสนานไม่ว่าเป็นการเล่นหรือเป็นกีฬา เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในน้ำ นอกจากนี้ การว่ายน้ำยังส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

สนามเด็กเล่น

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดทุกแห่ง เรามีสนามเด็กเล่นเพื่อให้นักเรียนได้วิ่งเล่นและออกกำลังกายไปพร้อมกัน สนามเด็กเล่นของเราจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนวิ่งไปยังจุดต่างๆ ทำให้ได้ออกกำลังกายเพื่อบริหารหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ เสน่ห์อย่างหนึ่งของสนามเด็กเล่น คือ นักเรียนได้เรียนรู้การต่อแถว การผลัดกันเล่น การควบคุมตนเอง เป็นต้น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสนามเด็กเล่นมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก

โรงยิม

นักเรียนที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจะได้เรียนบางวิชาที่โรงยิม เรียนรู้ทักษะทางร่างกาย จัดรูปแบบร่างกายเพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว วิชาที่สอนที่โรงยิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โรงอาหาร

โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ โต๊ะ เก้าอี้ แข็งแรงจัดเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศที่ดี ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาล ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ห้องสมุด

ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ห้องสมุดของเราอิงตามหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนของโรงเรียน ห้องสมุดของเรารองรับนักเรียนด้วยการให้วัสดุที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านโดยสอนให้นักเรียนของเราอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าโดยตนเองและเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามระหว่างการอ่าน

ด้านระบบดูแลความปลอดภัย

เพราะความเป็นระบบระเบียบและความปลอดภัย คือมาตรฐานที่โรงเรียนได้ใส่ใจอย่างเคร่งครัด จึงจัดวางอาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน มีทางเดินเชื่อมต่ออาคารอย่างปลอดภัย ประตูทางเข้าระบบไฟฟ้า ติดตั้งออดเตือนภัย ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อสอดส่องและดูแลรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้บัตรรับนักเรียนระบบคีย์การ์ด เพื่อให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนทุกคน

การบริการ


อาหารกลางวัน

โรงเรียนของเรามีบริการอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ตัวอย่างเมนูอาหาร

บริการรถโรงเรียน

เราให้บริการรถโรงเรียนที่ปลอดภัยไปและกลับจากโรงเรียน รถโรงเรียนแต่ละแห่งมีครูคอยดูแลนักเรียน รถโรงเรียนทุกคันของเรามีเข็มขัดนิรภัย ซึ่งผู้ปกครองสามารถไว้วางใจในความปลอดภัย คนขับรถของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีเด็กติดอยู่ในรถ

ตรวจสุขภาพประจำปี

นักเรียนของเราจะได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์และพยาบาล

ประกันอุบัติเหตุ

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนทุกคน ผู้ให้บริการประกันภัยของเราคือสยามซิตี้ประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่การบาดเจ็บขั้นพื้นฐานจนถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ