fbpx

การสร้างเสริมสุขอนามัย

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวให้ความสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขอนามัยและสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและการออกกำลังกายเพื่อเด็กไทยดูดี4.0 จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมวินัย...ห่างไกลโรคอ้วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการโครงการมาตรวจเยี่ยมชมและนิเทศเพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนเครือข่ายทั้งใน กทม.และส่วนภูมิภาค รวม 36 โรงเรียน 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน