fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

การสร้างเสริมสุขอนามัย

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวให้ความสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขอนามัยและสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและการออกกำลังกายเพื่อเด็กไทยดูดี4.0 จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมวินัย...ห่างไกลโรคอ้วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการโครงการมาตรวจเยี่ยมชมและนิเทศเพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนเครือข่ายทั้งใน กทม.และส่วนภูมิภาค รวม 36 โรงเรียน