scholarship

ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2563


เกณฑ์การให้ทุนระดับชั้นอนุบาล 1-3 หลักสูตร Global Immersion Programme

Criteria for "Good Academic Students" of the 2020 Academic Year

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563

Kindergarten

เกณฑ์การให้ทุนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Criteria for "Good Academic Students" of the 2020 Academic Year

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Primary

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Secondary

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน