หลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาล


               โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ (Early Years Foundation Stage Curriculum) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีพัฒนาการตามวัยในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านร่างกาย, อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา, ด้านภาษาและการสื่อสาร, ด้านการคิดคำนวณ, ความสามารถในการอ่านและเขียน และความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา คุณครูจะสอนโดยกระบวนการเรียนแบบ Play-Based Learning Approach ทำให้นักเรียนรู้สึกตื้นเต้นและสนุกในการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมกับเพื่อนในห้องและคุณครู การแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- ดนตรีสากล
- Gym for kids
- ศูนย์สมรรถนะ
- จักรยานหรรษา

ENGLISH FOR EARLY YEARS PROGRAMME (EEYP)

      นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่หนึ่ง (English as a first Language) กับครูเจ้าของภาษาในเนื้อหาต่างๆ นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ เช่น วิทยาศาสตร์ การคิดคำนวณ สิ่งต่างๆรอบตัวเรา และศิลปะ การสื่อสารในห้องเรียนจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทำให้นักเรียนมีเวลาในการปรับตัวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

  

Extra Programme

นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a second language) ผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่อยู่ใกล้ตัว และมีความน่าสนใจ ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังมีการสอน Phonics ที่เป็นพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง