หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาล


โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (Early Years Foundation Stage Curriculum) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning) นักเรียนจะเรียนรู้วิชาการต่างๆเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภายใต้กิจกรรมที่คุณครูได้ออกแบบอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียน การสอนโดยวิธีนี้ช่วยส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้เกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการเข้าใจตนเองและ ผู้อื่น นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- ดนตรีสากล
- Gym for kids
- ศูนย์สมรรถนะ
- จักรยานหรรษา
- มุมเสรี

COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME (CEP)

นักเรียนในหลักสูตร CEP ได้เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในอัตราส่วน 70:30 คุณครูไทยและคุณครูต่างชาติจะใช้ THEME เป็นหลัก ในการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของตนเองได้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนจะเรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a Second Language) มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังมีการสอน Phonics ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

 

ADVANCED ENGLISH PROGRAMME (AEP)

      นักเรียนในหลักสูตร AEP จะเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในอัตราส่วน 50:50 คุณครูไทยจะสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์และสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต ผ่าน Play-Based Learning ในขณะเดียวกันครูต่างชาติจะสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ โครงงาน และ Phonics วางรากฐาน การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน ในฐานะภาษาที่หนึ่ง (English as a First Language) สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้ แบบสองภาษาที่มีคุณครูไทยและคุณครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน