สารจากผู้อำนวยการ


“โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

นางควรพิศ เขียวแก้ว

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

Ms. Jovitte P. Formentera

ผู้อำนวยการฝ่ายต่างชาติ
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต