15698207582.jpg

นายตฤณ โสภณสกุลวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

15693126663.jpg

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2562 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ