เกี่ยวกับโรงเรียน


  • ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545
  • นางควรพิศ เขียวแก้ว เป็นผู้อำนวยการ
  • เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เปิดสอนหลักสูตรสามัญและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)