fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย โดยทีมหมอจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563