หลักสูตรอนุบาล 1-3

หลักสูตรระดับชั้นอนุบาล 1-3


        โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (Early Years Foundation Stage Curriculum) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning) นักเรียนจะเรียนรู้วิชาการต่างๆเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภายใต้กิจกรรมที่คุณครูได้ออกแบบอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียน การสอนโดยวิธีนี้ช่วยส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้เกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการเข้าใจตนเองและ ผู้อื่น นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

อนุบาล 1 อนุบาล 2-3
- โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย - โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย
- ภาษาจีน - ภาษาจีน
- คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์
- ว่ายน้ำ - ว่ายน้ำ
- ดนตรีสากล - ดนตรีสากล
- Gym for kids - Gym for kids
- ศูนย์สมรรถนะ - ศูนย์สมรรถนะ
- ศึกษานอกสถานที่ - ศึกษานอกสถานที่
- จักรยานหรรษา - มุมเสรี
- มุมเสรี - พลศึกษา
  - ศิลปะ

 

COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME (CEP)

        นักเรียนในหลักสูตร CEP ได้เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในอัตราส่วน 70:30 คุณครูไทยและคุณครูต่างชาติจะใช้ THEME เป็นหลัก ในการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของตนเองได้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนจะเรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a Second Language) มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ยังมีการสอน Phonics ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

ADVANCED ENGLISH PROGRAMME (AEP)

        นักเรียนในหลักสูตร AEP จะเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในอัตราส่วน 50:50 คุณครูไทยจะสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์และสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต ผ่าน Play-Based Learning ในขณะเดียวกันครูต่างชาติจะสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ โครงงาน และ Phonics วางรากฐาน การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน ในฐานะภาษาที่หนึ่ง (English as a First Language) สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้ แบบสองภาษาที่มีคุณครูไทยและคุณครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น

GLOBAL IMMERSION PROGRAMME (GIP)

      หลักสูตร GIP จะเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันมีการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยโดยคุณครูไทย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยคิดเป็น ร้อยละ 80:20 นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่หนึ่ง (English as a First Language) แต่ละชั้นเรียนจะมีครูประจำชั้นต่างชาติ 2 คน เพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลาและครบทุกทักษะ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ มีการเรียน ภาษาไทยในวิชาภาษาไทย ดนตรี มุมเสรี และ ศูนย์สมรรถนะ

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน