Project-Based learning (PBL)

Project-Based learning (PBL)

 
Project-Based learning (PBL)👩🏻‍🏫
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่ะ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ค้นคว้าหาความรู้จากการปฏิบัติจริงและลงมือทำ เด็กๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสร้างทักษะการสื่อสารหรือการนำเสนอที่ช่วยสร้างเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียนค่ะ👍🏻🤩
ในขั้นตอนการนำเสนอ Public Product Presentation เด็กๆ ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ผ่านโครงงานต่อเพื่อนๆ คุณครู และผู้ปกครอง เด็กๆ ได้รู้จักการมีส่วนร่วม รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กัน นำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตค่ะ ✨👏🏻

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน