fbpx

Play-Base Learning การนับเลข

 
การนับเลขถือเป็นบทเรียนแรกๆ ในการเรียนในระดับชั้นอนุบาล ✌🏻✌🏻
นักเรียนชั้นอนุบาลจะได้เรียนรู้การนับตัวเลขอย่างสนุกสนานผ่านการเล่น (Play-Based Learning) ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และช่วยในการจดจำได้ดียิ่งขึ้น