ใบสมัครนักเรียนออนไลน์
Complete 0%
1 ข้อมูลนักเรียน (Student Info) 2 ข้อมูลบิดา (Father Info) 3 ข้อมูลมารดา (Mother Info) 4 ผู้ปกครอง (Guardian) 5 กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา 6 ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา 7 ข้อมูลการแพ้ยา / แพ้พิษ ของนักเรียน (Allergy Info) 8 แผนที่แสดงที่อยู่ของนักเรียนโดยสังเขป 9 ท่านรู้จักโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตจากที่ใด
Date

ใบสมัครนักเรียน

Student Application Form

1. ข้อมูลนักเรียน (Student Info)

คำนำหน้านักเรียน*
เด็กชาย
เด็กหญิง
นาย
นางสาว
อื่นๆ
คำนำหน้าอื่นๆ ระบุ (Other) *
รูปนักเรียน (Student's Picture)
Drag & Drop Files Here Browse Files
ชื่อนักเรียน ภาษาไทย
นามสกุลนักเรียน
ชื่อเล่นนักเรียน
Student Name *
Student Last Name *
Student Nickname
วันเกิดนักเรียน (Date of Birth) *
อายุนักเรียน (Student Age)
กลุ่มเลือด (Blood)
A
B
AB
O
อื่นๆ (Other)
กลุ่มเลือดอื่นๆ ระบุ (Other)

สถานที่เกิด (Place of Birth)

แขวง/ตำบล (Tumbol)
เขต/อำเภอ (District)
จังหวัด (Province)
นักเรียนเชื้อชาติ (Race)
นักเรียนสัญชาติ (Nationality)
นักเรียนนับถือศาสนา (Religion)

ที่อยู่ปัจจุบัน (Address)

บ้านเลขที่ (House Number)
หมู่ (Moo) 
หมู่บ้าน (Village Name)
ซอย (Soi)
ถนน (Road)
แขวง/ตำบล (Tumbol)
เขต/อำเภอ (District)
จังหวัด (Province)
รหัสไปรษณีย์ (Zip code)
เบอร์โทรศัพท์ผู้กรอกข้อมูล (Phone) *
Email ผู้กรอกข้อมูล (Email)

พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน (Child's Education)

จบการศึกษาจากโรงเรียน (Previous School)
จบการศึกษาจาก เขต/อำเภอ (District)
จบการศึกษาจาก จังหวัด (Province)
ผลการเรียนครั้งสุดท้าย (Latest GPA)
หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (Documents from Previous School)
Drag & Drop Files Here Browse Files
Back Next

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน