หลักสูตร ป.1-ป.3

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


    โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษา 3 หลักสูตร (Global Immersion Programme, Advanced English Programme และ Communicative English Programme) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ในหลักสูตรต่างๆ ทางโรงเรียนได้เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนผ่าน Project-Based Learning (PBL) ตามหลักแผนของ Buck Institute Education ที่ นาปา แคลิฟอร์เนีย คุณครูของเราได้ประยุกต์แนวการสอน PBL เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานร่วมกับผู้อื่น, การคิดวิเคราะ์ข่าวสารและข้อมูล, การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับประสบการณ์และความสนใจของตนเอง, การตัดสินใจแก้ปัญหา, และการสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME (CEP)

      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 ผ่าน Project-Based Learning (PBL) ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและ การคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาไทย ร้อยละ 72 เรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาที่สอง (Second Language) ร้อยละ 28 สัปดาห์ละ 9 คาบ (สอนโดยครูต่างชาติ 7 คาบ ได้แก่วิชา English Language 4 คาบ Cambridge Talk 1 คาบ PBL 2 คาบ และสอนโดยครูไทย 2 คาบ ได้แก่ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ) เรียนภาษาจีน สัปดาห์ละ 2 คาบ

ADVANCED ENGLISH PROGRAMME (AEP)

      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในเชิงวิชาการควบคู่ปลูกฝักทักษะตามศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระบบการศึกษาสองภาษาในอนาคต นักเรียน มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่มีครูไทยและครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language) ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ พลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 เรียนภาษาจีน สัปดาห์ละ 2 คาบ นอกจากนี้โรงเรียนยังนำ Project-Based Learning (PBL) มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้าน การสื่อสาร (Communication) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) และการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

GLOBAL IMMERSION PROGRAMME (GIP)

      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระบบสองภาษาและนานาชาติในอนาคต หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นไปตามมาตรฐานสากล นักเรียนจะได้เรียนและใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language) ภายใต้สภาพแวดล้อมห้องเรียน นานาชาติ มีครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น 2 คน เรียนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ว่ายน้ำ ศิลปะ การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 80 เรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 2 คาบ นอกจากนี้โรงเรียนยังนำ Project-Based Learning (PBL) มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการสื่อสาร (Communication) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) และการคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน