fbpx

หลักสูตรการเรียนการสอน


การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร Cornerstones สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความน่าสนใจ โดยยึดตามหลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษและรับประกันได้ว่านักเรียนของเราจะสามารถทำคะแนนได้น่าพอใจในการสอบวัดมาตรฐานของเคมบริดจ์ เราจัดการเรียนการการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นวิชาภาษาไทยและภาษาจีนกลาง)

หลักสูตร Cornerstones สำหรับระดับชั้นปฐมวัย (EYFS) ประกอบด้วยหน่วยต่างๆที่รวมหลายวิชาในหัวเรื่องเดียวกันออกแบบขึ้นเพื่อให้นักเรียนตื่นตัวและมีส่วนร่วมร่วมในการเรียน การจัดโครงสร้างการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ระดับเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดจนทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการสร้างสรรค์ผลงาน ชั้นเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด จะมีครูประจำชั้นเป็นชาวต่างชาติ 2 คน ซึ่งจะคอยสนับสนุนนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

หลักสูตร Cornerstones ในระดับชั้นประถมศึกษาใช้แนวทางที่มีชื่อว่าโครงงานเพื่อการเรียนรู้จากจินตนาการ (ILPs) ซึ่งมีรายการกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างแรงจูงใจมากมาย และยังมีโครงงานที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมซึ่งเชื่อมการเรียนรู้ทุกแง่มุมอย่างสร้างสรรค์ แต่ละโครงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งจะสะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ 4 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การพัฒนา การเกิดความคิด และการแสดงออก แต่ละห้องเรียนจะมีครูประจำชั้นที่เป็นเจ้าของภาษา 1 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหรือเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

หลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้น Nursery- Year 7

อายุ: 2-12 ปี,

จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 20-25 คน

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแห่งชาติประเทศอังกฤษแบ่งตาม Key stage ดังนี้

 • Early Years Foundation Stage (EYFS): Nursery, Kindergarten 1 และ Kindergarten 2 (อายุ 2-5 ปี)
 • Key Stage 1: Years 1 และ 2 (อายุ 5-7 ปี)
 • Key Stage 2: Years 3, 4, 5 และ 6 (อายุ 7-11 ปี)
 • Key Stage 3: Years 7 (อายุ 12 ปี)

วิชาที่สอน

 • ภาษาอังกฤษ และการอ่าน-เขียน
 • การคำนวณ
 • วิทยาศาสตร์
 • มุมมองรอบโลก
 • มนุษย์ศาสตร์
 • การศึกษาด้านบุคคล สังคม สุขศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศิลปะ
 • ดนตรี
 • พลศึกษา
 • ว่ายน้ำ
 • ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (สอนโดยครูไทย)/li>
 • ภาษาจีนกลาง (สอนโดยครูจีน)