fbpx

ภาษาอังกฤษ

เราจัดโปรแกรมภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน โดยสอนเป็นกลุ่มเล็ก เนื้อหาที่เริ่มจากทักษะการอ่าน และการสนทนาเบื้องต้น ไปจนถึงไวยากรณ์ขั้นสูง และคำศัพท์เฉพาะวงการ เราจึงรับประกันได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการเรียนรู้ตามที่ระบุได้ พร้อมกับเสริมเนื้อหาที่สอนแล้วในห้องเรียน