fbpx

การรับสมัคร

เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนและผู้ปกครองทุกคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราที่รักษาค่านิยมของโรงเรียนคือ เติบโตสมวัย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม ซึ่งโรงเรียนจะใช้เอกสาร 3 รายการ ต่อไปนี้

1) การทดสอบวัดระดับ

 • นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบวัดระดับ
 • หากนักเรียนมีอายุตามเกณฑ์คะแนนผ่านเกณฑ์คือร้อยละ 50
 • หากนักเรียนมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนผ่านเกณฑ์คือร้อยละ 90

2) รายงานความพร้อม

 • ทันทีที่เด็กเข้าสู่โรงเรียนเจ้าหน้าที่และครูจะต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
 • รายงานความพร้อมจะถูกรวบรวมโดยคุณครูที่นำชมโรงเรียน และทำการทดสอบวัดระดับ
 • หากนักเรียนทำคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมดจากรายงานความพร้อม ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมการประชุมกับผู้อำนวยการ เกี่ยวกับความคาดหวังของทางโรงเรียน
 • นักเรียนที่มีคะแนนรายงานความพร้อมต่ำ โรงเรียนยังคงยอมรับนักเรียน แต่จะทดลองโดยการใช้การรายงานพฤติกรรมซึ่งจะถูกบันทึกโดยคุณครูประจำชั้นทุกวัน
 • หลังจาก 2 สัปดาห์แล้ว หากพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้น จะขอเชิญพบผู้ปกครองเป็นครั้งที่ 2
 • หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ ( 4 สัปดาห์) หากพฤติกรรมของนักเรียนยังไม่ดีขึ้นจะขออนุญาตเชิญนักเรียนออก

3) แบบสำรวจจากโรงเรียนเดิม

 • หากนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนอื่น เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะทำการส่งอีเมล์แบบสำรวจไปยังคุณครูที่โรงเรียนเดิมเพื่อกรอกข้อมูลและส่งกลับมายังโรงเรียน
 • หากคะแนนจากแบบสำรวจต่ำกว่า ร้อยละ 20 ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมการประชุมกับผู้อำนวยการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน

การลงทะเบียน

ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่จะต้องกรอกและส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

ใบสมัคร:

 • ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้สมบูรณ์

รูปถ่าย:

 • รูปปัจจุบัน (สี) นักเรียน ขนาด1.5 นิ้ว 3 รูป
 • รูปปัจจุบัน (สี) ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้รับ-ส่งนักเรียน ขนาด1.5 นิ้ว 1 รูป

สูติบัติ (ใบเกิด):

 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน:

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน:

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (สำหรับนักเรียนไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม:

 • สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด

บันทึกการตรวจสุขภาพ:

 • สำเนาบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอาการแพ้ยาและวันที่ได้รับวัคซีน

ทะเบียนรถ:

 • สำเนาทะเบียนรถที่ใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน 1 ฉบับ