Open House มัธยม 2565

Open House มัธยม 2565

 
กิจกรรม Open House ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอารมณ์เป็นอีกทักษะสำคัญที่เรามุ่งเน้นให้นักเรียนของเราได้ยกระดับความสามารถ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พฤติกรรม ตลอดจนการสานฝันในอาชีพการทำงานของนักเรียนให้เป็นจริงค่ะ✨
ไม่ว่าจะด้านความสามารถในการปรับตัว การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ และการคิดในเชิงบวก รวมถึงการส่งเสริมการสร้างพลังจูงใจให้นักเรียนไปถึงจุดมุ่งหมายค่ะ😊
ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการทำงานรวมกันเป็นทีม ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การกล้าแสดงออก ทักษะการสื่อสารในการนำเสนอ และความสามารถในการแก้ปัญหาหรือรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยโครงการนำเสนอความคิดเชิงธุรกิจ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ทำ และเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์สำหรับนักเรียนต่อไปในอนาคตค่ะ😉👍🏻

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน