fbpx

การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นอนุบาล 3 โปรแกรม CEP

การเรียนผ่านการเล่น ในระดับชั้นอนุบาล 3 โปรแกรม CEP เรียนรู้กิจกรรม PLAY-BASED LEARNING เรื่อง ปลานิล
ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วม ENGAGE เป็นกิจรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ให้กิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่กำลังเรียนรู้โดยให้เด็กๆ ทำกิจกรรมเลือกตักลูกปลานิลของจริงและรู้จักอวัยวะภายนอกของปลานิล