fbpx

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ ONSITE

 
โรงเรียนได้กำหนดมาตรการป้องกันสำหรับผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น