fbpx โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


การใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าเป็นการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีในกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนและการบริหารงานในโรงเรียน เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีหลักการมากมายซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจตนารมณ์ของรัฐบาลในการปฏิรูปครั้งนั้น คือ เพื่อสร้างและเตรียมนักเรียนไทยให้พร้อมยุคการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเราเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้นักเรียนของเราสามารถเรียนรู้และหาความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเอง และรู้จักการสร้างโครงงานหรือผลิตงานต่างๆออกมาด้วยความสามารถของตนเอง