fbpx

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ป.3

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 🐯
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน และ กลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "งดรับประท ประทาน ครับประเทานอาหาร บริเวตนรี บริเวค ร๊เวณนี่ หานอ าหาร permitted ""០០ 製性 nлoA mo" 
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สระน้ำ 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "FFE ค่ายลูกเสือ IA" อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม