fbpx

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.5

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 🐯
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ต้นไม้ อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน