fbpx

基于玩的学习

为幼儿园学生班

早期,基于玩的学习有很多好处,包括智力技能,思维和动机的发展。基于玩的学习是BYS老师在其教学实践中采用的一种概念。我们的“早期学习框架”将“基于玩的学习定义为一种学习环境,通过这种学习,学生可以了解自己的社交世界以及与人,物和表示的互动”。以玩为基础的学习使初学的学生可以发展读写能力和计算能力,同时也可以培养他们的社交和情感技能。

以下是我们在幼儿园班中整合基于玩的学习的四种方式:

参与性


• 通过激发他们有意义的经历来增强学生的学习。
• 向学生提出有关其动机和兴趣的战略性问题。
• 鼓励学生对所学知识感到好奇和好奇。

自己发展


• 让学生更深入地探索学习主题。
• 促进和提供机会让学生学习和实践。
• 通过允许学生与同龄人一起积极玩耍并与老师互动,增强学生的识字能力(例如听和说)的发展。

创新新事物


• 鼓励学生就学习主题发展自己的声音和想法。
• 学生使用他们已经拥有的基本知识或以前的学习技能。
• 让学生找到他们遇到的各种问题的解决方案。

学习反映


• 让学生与朋友一起工作和有评论,讨论,思考。
• 鼓励学生反思和分享他们对所学任务的看法和想法。
• 与学生讨论并确定学习的下一步。

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน