Kindergarten Star Awards

การดาวเด็กดี เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ์, มีน้ำใจ, มีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียน