2015 Natonal Teacher’s Day

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2558 กับชมรมครูหัวหิน อำเภอหัวหิน โดยมีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง จากนั้นคุณครูจากโรงเรียนบีคอนเฮาส์เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ณ โรงเรียนหัวหิน ได้แก่

1.ครูนภาภรณ์  คำพึ่งพร

2.ครูกฤติยา สัตยวงศ์

3.ครูสุมาลี  แตงเขียว

4.ครูจรัสพร  ศิริธร

5.ครูรุ่งนภา  ทิมอุบล