การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย"

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย" วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 ณ สมาคมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์