Kindergarten Competition

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียนปฐมวัยเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนปฐมวัยละนักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองและคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยกิจกรรมการแข่งขัน  8 ประเภท คือ   1. การเล่านิทาน 2. การปั้นดินน้ำมัน 3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 4. การวาดภาพ 5. รำไทย 6. แดนเซอร์ 7. เกมการศึกษา 8. กีฬากลางแจ้ง