วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คุณชณัตฐา ประกอบกิจ คุณแคทธียา ปันรัตน์ คุณโศรญา สุทธิวรา คุณศรัญญา สงวนพรรค คุณชญานิศ ใจสอาด และคุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ. 2/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบานอฟฟี่พาย

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 23, 2017: Ms. Chanadtha Prakobkit, Ms. Katteeya Punrat, Ms. Soraya Sutthivara, Ms. Saranya Sanguanpak, Ms. Achara Jiraguchaiwong, Ms. Chayanis Jaisa-ard (K.2/3) showed the class how to make Banoffee pie.

August 23, 2017: Ms. Chanadtha Prakobkit, Ms. Katteeya Punrat, Ms. Soraya Sutthivara, Ms. Saranya Sanguanpak, Ms. Achara Jiraguchaiwong, Ms. Chayanis Jaisa-ard (K.2/3) showed the class how to make Banoffee pie.