วันที่ 15 สิงหาคม 2560 น.ส.ดนิตา บุณยนิตย์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง IT-information technology

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 15, 2017: Ms. Daneeta Punyanitya (K.3/2) talked about IT (information technology).

August 15, 2017: Ms. Daneeta Punyanitya (K.3/2) talked about IT (information technology).