วันที่ 22 สิงหาคม 2560 น.ส. เกศวารี ตั้งรุ่งเจริญ น.ส.สุปรียา อ่าวสุคนธ์ นางปลดา สุขุมศิริชาติ นางผุสดี มิ่งกมลกุล น.ส.วิภาวี ศรีเมือง และ น.ส. ผจงพร สุรมณี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร Golden mushroom wrapped i

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 22, 2017: Ms. Keswalee Thangrungjaruen, Ms. Supreeya Ausukont, Ms. Palada sukumsirichart, Ms. Phusadee Mingkamolkul, Ms. Vipavee Srimuang, Ms. Phachongporn Suramani (K.2/2) showed the class how to make golden mushroom wrapped in wonton and stir - fried noodles with mushroom.

August 22, 2017: Ms. Keswalee Thangrungjaruen, Ms. Supreeya Ausukont, Ms. Palada sukumsirichart, Ms. Phusadee Mingkamolkul, Ms. Vipavee Srimuang, Ms. Phachongporn Suramani (K.2/2) showed the class how to make golden mushroom wrapped in wonton and stir - fried noodles with mushroom.