วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยัมสอาดลาดพร้าวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

On August 24, 2017 the school hosted a meeting for parents of Primary 1-3.