วันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณอรอาภา อัศวโภค คุณศศิดารา วงศ์ไกร และคุณเพลินพิศ สุขเหลื่อง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นรูปกระต่าย

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. 
August 16, 2017: Mrs. Onarbha Asawapoh, Mrs. Sasidara Wongkrai, Mrs. Pleanpich Sukruang (P.1/3) demonstrated origami rabbit folding.

August 16, 2017: Mrs. Onarbha Asawapoh, Mrs. Sasidara Wongkrai, Mrs. Pleanpich Sukruang (P.1/3) demonstrated origami rabbit folding.