วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คุณสุดาพรรณ นิธิยานันท์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสไลม์

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. 
August 7, 2017: Mrs. Sudabhan Nitiyanun (P.2/3) showed the class how to make slime.

August 7, 2017: Mrs. Sudabhan Nitiyanun (P.2/3) showed the class how to make slime.