Beaconhouse Yamsaard Schools โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ BYS Concern/Complaint Form

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแจ้งข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการเท่านั้น โปรดอย่าร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มนี้โดยไม่ได้ร้องเรียนผ่านช่องทางอย่างไม่เป็นทางการก่อน (ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง การแจ้งโดยตรงกับครูประจำชั้น)

ชื่อผู้ปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อเต็มของนักเรียน
รหัสนักเรียน
สาขา รังสิต หัวหิน ลาดพร้าว พัฒนาการ
โปรแกรมที่เข้าศึกษา Standard Programme
Extra Programme
English Programme
New English Programme
Immersion Programme
Gifted Programme
English Programme
Immersion Programme
IGCSE Programme
Standard Programme
Extra Programme
Mini English Programme
Immersion Programme
International Programme
ตอ.
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
Nursey
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
Year 7
ท่านผู้ปกครองเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้กับใคร?
ครูประจำชั้น หัวหน้าสาขา ครูใหญ่
วันที่แจ้ง:
ผลลัพธ์ในการติดต่อครั้งแรกเป็นอย่างไร
โปรดให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของท่าน
เราจะแก้ไขปัญหาให้ท่านได้อย่างไร